За нас

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография

На 30.05.2018 г. община Долни чифлик подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0248-C01 за изпълнение на проект „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по проекта е 391 020,00 лв., от които 332 367,00 лв. европейско и 58 653,00 лв. национално финансиране. Срокът за реализацията му е 16 месеца, считано от 01.07.2018 г.

Проектът цели улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване чрез професионална интеграция на хора с увреждания и хора в неравностойно положение на територията на община Долни чифлик.

Обща цел: Улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване чрез професионална интеграция на хора с увреждания и хора в неравностойно положение на територията на община Долни чифлик.

Специфична цел 1: Създаване на общинско социално предприятие за подкрепа на професионално развитие и осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда.

Специфична цел 2: Създаване на условия за подкрепа на социалното предприемачество и повишаване на ефективността на социалните предприятия чрез развитие умения и компетентности на хората, заети в общинското социално предприятие.

Дейностите, които се изпълняват са:

  • Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост.

Резултат от изпълнение на дейността:

Идентифицирани минимум 32 лица от представители на целевите групи: хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, които да бъдат включени в следващите дейности по проекта.

Психологично консултирани и мотивирани минимум 32 лица от гореспоменатите целеви групи

  • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.

Резултат от изпълнение на дейността:

Проведен 1 тридневен семинар за 32 участника;

Професионално ориентирани и социално интегрирани 32 лица;

Връчени 32 сертификата за участие в семинара.

  • Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалното предприятие.

Резултат от изпълнение на дейността:

Обучени 32 лица от целевите групи за придобиване на  професионална квалификация.

32 лица придобили ключова компетентност  6 „Обществени и граждански компетентности“

Проведени две квалификационни обучения за представители на целевите групи.

  • Оборудване на новосъздадени работни места и адаптиране за лица с увреждане и ремонт на помещенията социалното предприятие във връзка с дейността му.

Резултат от изпълнение на дейността:

Оборудвани и адаптирани работни места за хора с увреждания.

Ремонтирани помещения за създаване на нормални материално-технически условия за функциониране на предприятието.

Закупени инструменти и материали за обезпечаване дейността на социалното предприятие.

  • Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на общинското социално предприятие.

Резултат от изпълнение на дейността:

Обучени 10 лица от групата на неактивни и безработни лица.

10 лица придобили ключови компетентности 6„Обществени и граждански компетентности.

3 лица придобили ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

На 10 лица връчени удостоверения за придобита ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“

На 3 лица връчени удостоверения за придобита ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

Проведено 1 обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“.

Проведено 1 обучение по ключова компетентност 4„Дигитална компетентност”

  • Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца.

Резултат от изпълнение на дейността:

Осигурена трудова заетост на 32лица   от целевите  групи  хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица за 12 месеца. Осигурена трудова заетост на 10 лица от групата на неактивните или безработни лица.

  • Осигуряване на наставници за новонаетите лица.

Резултат от изпълнение на дейността:

Осигурени 6 наставници, за оказване помощ и подкрепа на новоназначените 32 лица  от целевите групи на проекта.

  • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Резултат от изпълнение на дейността:

Разработена електронна платформа на общинското социално предприятие.

Популяризиране на социалното предприемачеството

 

 Правилник на Общинско социално предприятие "Благоустройство и озеленяване"[.pdf]

 Презентация на проекта [.pdf]