Вашето мнение

Дайте вашето мнение и предложение за подобряване дейността на социално предприятие "Благоустройство и озеленяване".

Изпратете ни оценка на дейността на социалното предприятие.

Фотография